Regulamin strony internetowej „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogłoszenia”

1.  Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej „Ukraina w Suwałkach – darmowe ogłoszenia” zwanej dalej „Serwisem”, w tym zasady Rejestracji oraz publikacji Ogłoszeń.

2. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Serwis powstał na potrzeby wymiany informacji pomiędzy uchodźcami z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022r. przekroczyli granicę Polski uciekając przed wojną, a mieszkańcami Suwałk lub innymi osobami korzystającymi z serwisu.

4. Właścicielem Serwisu jest Urząd Miejski w Suwałkach zwany dalej (Urzędem).

5. Urząd zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz wynikających z nich porozumień pomiędzy użytkownikami.

6. Urząd nie jest nadawcą Ogłoszeń, chyba, że co innego wynika z treści danego Ogłoszenia. 

7. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

8. W ramach Serwisu możliwe jest: 

a. przeglądanie zawartości Serwisu;

b. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;

c. publikacja Ogłoszeń;

9. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet. 

10. Urząd dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, 

11. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne, a ich treść może być zbierana przez Urząd. Każdorazowe korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że Urząd ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu. Urząd oświadcza, że będzie ewentualnie wykorzystywał uprawnienie dostępu wyłącznie w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym oraz w celach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.  

2. Konto

1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu: 

a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;

b. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;

c. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;

2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Urzędu, jak i podmiotu w imieniu którego dokonuje czynności za swoje działania w tym zakresie. 

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 

4. Rejestracja Konta wymaga: a. wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email Użytkownika oraz unikalnego hasła;b. zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

5. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie Rejestracji Konta, link do aktywacji Konta oraz aktualny Regulamin. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Z tym momentem poprzez wykonanie ww. czynności faktycznych dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 Dni od otrzymania emaila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa, a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem za pomocą formularza kontaktowego.

6. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Urząd ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. 

8. Umowa usługi Konta zostaje zawarta w innej niż pisemna formie w sposób określony w ust. 5 zd. 1-2 powyżej, na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad: 

a. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

b. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: (i) wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta, (ii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego lub (iii) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres Urzędu;

c. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Urząd z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;

d. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

9. Urząd uprawniony jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik: 

a. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. 

b. pomimo uprzedniego wezwania go przez Urząd do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

1. Urząd umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz po dokonaniu weryfikacji przez Urząd. 

2. Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający Użytkownikom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W Ogłoszeniu może również być dostępny do publicznej wiadomości numer telefonu użytkownika.

3. Treść każdego Ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem oraz dobrymi obyczajami, powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Urząd. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów: 

a. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim lub ukraińskim i nie będzie zawierało słów i/lub znaków powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe. 

b. Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla Ogłoszenia Kategorię do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;

c. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech. 

d. w treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza;

e. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika,.

f. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego Przedmiotu;

g. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak w Serwisie. Takie treści Ogłoszenia będą niezwłocznie usuwane przez Urząd, bez prawa dalszej ich publikacji w Serwisie. 

4. W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Urząduprawniony jest do zmiany Kategorii. 

5. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez: 

a. kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną;

6. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez kolejne 21 dni.

7. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.